Regulamin sklepu

Prosimy o zapoznanie się z treścią tego Regulaminu. W przypadku braku zgody na jego postanowienia prosimy o nieskładanie zamówień. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że zgadzają się Państwo na wszystkie jego postanowienia. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawartej z nami.

KONTAKT Z NAMI
MAIL: kontakt@autonabogato.pl
TEL: 697 229 309 w godz. 10:00 – 16:00 w dni robocze,
Adres: ul. Kazimierza Pużaka 35a, 38-400 Krosno.

§1 Postanowienia wstępne
1. Nasz sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż części samochodowych za pośrednictwem Internetu pod adresem autonabogato.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej nazywanym Regulaminem).
2. Właścicielem Sklepu jest: Kamil Kędzior, dalej jako Sprzedający lub Usługodawca, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AURA Kamil Kędzior z siedzibą w Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 35a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6842501881.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, który jest integralną częścią każdej zawartej z nami umowy.
4. W przypadku podmiotów uprawnionych do ochrony przysługującej konsumentom, stosuje się do nich przepisy właściwe dla konsumentów.
5. Naszym Klientem może być każdy podmiot prawa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności tylko osoby pełnoletnie.
6. Terminy oznaczone w dniach liczone są w dniach kalendarzowych, chyba że postanowiono inaczej.

§2 Zakładanie Konta w Sklepie oraz logowanie
1. Rejestracja konta w naszym Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Kupującego. Posiadanie konta nie jest warunkiem robienia zakupów w naszym Sklepie, ale ułatwia składanie wielokrotnych zamówień i śledzenie przesyłek.
2. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, ustawienie hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu.
3. Sklep umożliwia również założenie konta poprzez zalogowanie się na serwisie „Facebook”. W celu dokonania takiej rejestracji, należy skorzystać z przycisku „Zaloguj się z Facebook”, który znajduje na głównej stronie Sklepu.
4. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dostarczenie odpowiednich danych:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres e-mail,
c. Hasło,
d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
e. Numer telefonu.
5. Logowanie się na Konto Kupującego następuje poprzez podanie adresu e-mail i hasła.
6. Sprzedawca nie zarejestruje Konta lub je usunie, jeśli podane dane są fałszywe, niekompletne, nieaktualne lub nie należą do tego Użytkownika albo gdy Użytkownikowi wcześniej zablokowano lub usunięto wbrew jego woli konto.
7. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania powodu żądać usunięcia swojego konta. Konto zostaje usunięte niezwłocznie, o czym Sprzedawca powiadomi w drodze mailowej.
8. Sklep zastrzega możliwość usuwania kont, które zostały założone przy użyciu fałszywych lub niepełnych danych albo przez automatyczne programy komputerowe (tzw. „boty”).
9. Sprzedawca może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku:
a. Gdy Użytkownik naraził Sprzedawcę na szkodę;
b. Gdy Użytkownik swoim zachowaniem naruszył prawo powszechnie obowiązujące lub Regulamin;
c. Gdy blokada konta wynika z obowiązku prawnego.
10. Blokada konta następuje na czas uzasadniony przyczyną blokady. O blokadzie konta Sprzedawca informuje Użytkownika.

§3 Oferty w Sklepie
1. Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian w treści wystawionych w Sklepie ofert, ich anulowania lub dodawania nowych ofert, jak też dodawania, zmian oraz anulowania promocji na te oferty (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej). 

2. Państwa zamówienia są realizowane na podstawie treści oferty, która obowiązywała w chwili potwierdzenia zamówienia.
3. Zdjęcia Towarów zamieszczone w ofertach obrazują typowy, abstrakcyjny wygląd Towarów, co ma na celu umożliwienie Państwu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o ich parametrach i wyglądzie.

§4 Składanie zamówień

1. Zamówienia w naszym Sklepie można składać w następujący sposób:
a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Zamówienie na stronie internetowej możesz złożyć poprzez założone przez siebie wcześniej konto lub poprzez tzw. opcję „Szybkie Zakupy”.
3. Opcja „Szybkie Zakupy” umożliwia złożenie zamówienia bez konieczności wcześniejszego się rejestrowania.
4. Składanie zamówień poprzez opcję „Szybkie Zakupy” wymaga podania następujących danych:
a. Adres e-mail,
b. Imię oraz nazwisko,
c. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d. Numer telefonu.
5. Do momentu złożenia zamówienia możesz dowolnie modyfikować swoje zamówienie.
6. Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem z nami umowy na warunkach zamówienia oraz Regulaminu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
7. Jeśli pomylisz się w treści zamówienia obiecujemy ułatwić jej zmianę. Jednakże zastrzegamy możliwość żądania wykonania umowy zgodnie z pierwotnie złożonym zamówieniem.
8. W przypadku wątpliwości co do zamiaru dokonania zakupu albo wiarygodności danych podanych przez Ciebie podejmiemy z Tobą próbę kontaktu. W przypadku braku kontaktu w ciągu trzech dni od pierwszej próby nie wyślemy towaru za pobraniem, o czym poinformujemy Cię podając inny sposób dokonania płatności.
9. Złożenie zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu następuje po kliknięciu przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez kliknięcie przycisku „ Potwierdzam zamówienie”.
10. W przypadku braku zamówionego towaru niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Wówczas możesz:
a. anulować zamówienie i zażądać zwrotu wpłaconych środków,
b. przyjąć zaoferowany przez nas zamienny towar,
c. zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy o czas konieczny do sprowadzenia brakującego towaru.
11. W przypadku braku kontaktu z Tobą, w ciągu siedmiu dni od poinformowania Cię o braku towaru, przyjmiemy, że anulowałeś transakcję i zwrócimy Ci wpłacone pieniądze. W przypadku wyższych kwot, pieniądze zostaną zwrócone na Twoje konto w terminie trzech dni.


§5 Płatności oraz koszty dostawy

1. Przed złożeniem zamówienia będziesz poinformowany o łącznych kosztach zamówienia.
2. Dokonujesz wiążącego wyboru płatności i sposobu dostawy towaru podczas składania zamówienia, spośród dostępnych możliwości.
3. Masz do wyboru następujące formy płatności:
a. za pobraniem – wówczas zapłata następuje przy odbiorze towaru,
b. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Kupującego - zapłata powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku naruszenia tego terminu realizacja zamówienia zostaje wstrzymana, a Ty zostaniesz wezwany do dokonania płatności w dodatkowym terminie, zaś jego naruszenie będzie uprawniało nas do odstąpienia od umowy,
c. płatność za pomocą usługi tpay.
4. Ceny towarów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są podane w złotych.
5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy przesyłek określone są w cenniku dostaw (Koszty dostawy).
6. Koszty dostawy towaru ponosi Klient w całości, chyba że podano inaczej. Na łączną cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszty jego dostawy.
7. W przypadku zamówienia przekraczającego 99,99 zł brutto, przesyłka jest bezpłatna.
8. W przypadku wybrania przez Ciebie metody płatności lit. c z ustępu wyżej, koszty obsługi takiej transakcji ponosimy my.
9. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem masz obowiązek pokrycia kosztów z tego wynikłych, które zostaną na nas nałożone przez przewoźnika. Wyślemy Ci ponownie towar na Twoje żądanie dopiero wówczas, gdy pokryjesz z góry całkowite koszty wysyłki transakcji.
10. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący. W przypadku płatności dokonywanych „za pobraniem”, Sklep zwraca środki poprzez przelew bankowy. Dokonywanie zwrotu poprzez inną formę, zależy od indywidualnych ustaleń.

§6 Dostawa towaru

1. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
2. Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin. Termin ten liczony jest w dniach roboczych, od momentu otrzymania wpłaty albo złożenia skutecznego zamówienia dostawy za pobraniem.
3. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
4. Zobowiązujemy się do tego, aby wysyłany towar był odpowiednio zabezpieczony oraz aby jego nadanie nastąpiło w terminie. W przypadku opóźnienia zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Wówczas masz prawo wyznaczyć nam dodatkowy termin nadania, taki sam co pierwotny, pod rygorem odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
6. O fakcie nadania towaru będziesz powiadomiony mailowo.
7. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich.
8. Ze względu na internetowy charakter sklepu brak jest możliwości osobistego odbioru towaru w siedzibie Sklepu.
9. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§7 Uszkodzenie przesyłki przez kuriera
1. W chwili dostarczenia przesyłki powinieneś sprawdzić stan jej opakowania pod kątem uszkodzeń lub braków, zaś w ciągu 7 dni od jej otrzymania jej powinieneś sprawdzić zawartość przesyłki pod kątem uszkodzeń i braków niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
2. W przypadku stwierdzenia jawnego, zewnętrznego uszkodzenia lub braku przesyłki prosimy o jej nieodbieranie. Masz wówczas prawo żądania od kuriera sporządzenia protokołu reklamacyjnego (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierającego opis uszkodzenia. Masz prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu oraz prawo otrzymać bezpłatny egzemplarz sporządzonego protokołu. Reklamowany towar należy zwrócić Kurierowi, zwrot jest bezpłatny. O zaistniałej sytuacji prosimy nas niezwłocznie poinformować.
3. W przypadku stwierdzenia po odbiorze w przesyłce uszkodzeń niedających się dostrzec przy odbiorze, powinieneś powiadomić nas o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
4. Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo przewozowe naruszenie powyższych obowiązków może powodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki względem firmy kurierskiej.


§8 Reklamacje

1. Zobowiązujemy się do tego, że otrzymasz od nas towar wolny od wad.
2. Jeżeli w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru stwierdzisz, że posiada on wadę fizyczną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, możesz złożyć nam reklamację w formie listownej albo mailowej.
3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem:
kontakt@autonabogato.pl albo listownie przesyłką pocztową na adres siedziby właściciela Sklepu.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a. Twoje dane - imię, nazwisko, adres, telefon, mail;
b. Dane towaru,
c. Dowód jego zakupu,
d. Okoliczności powstania wady,
e. Opis wady oraz jej zdjęcie/a,
f. Preferowany sposób załatwienia reklamacji: naprawa wady/wymiana towaru na nowy/obniżenie ceny towaru/zwrot pieniędzy.
5. Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o dołączenie dowolnego dowodu zakupu towaru w naszym sklepie (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie przelewu).
6. W przypadku braku w treści reklamacji, uniemożliwiającego jej rozpatrzenie, wezwiemy do jego uzupełnienia.
7. W celu weryfikacji zgłoszonej wady, na naszą prośbę, należy odesłać na adres naszej firmy („Kontakt z nami”) reklamowany towar wraz z reklamacją.
8. Odpowiemy na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania (jeśli o to prosiliśmy, wraz z towarem), w taki sam sposób, w jaki została złożona.
9. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie właściwych przepisów kodeksu cywilnego. Nasza odpowiedź zawiera uzasadnienie.
10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odeślemy reklamowany towar.
11. Wobec Użytkowników niemających statusu Konsumenta odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona. Nie narusza to praw z gwarancji udzielonej przez producenta towaru.
12. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną powinno zawierać:
a. imię i nazwisko,
b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności oraz daty wystąpienia i w miarę możliwości treści komunikatu o błędzie,
c. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Niniejszy paragraf stosuje się wobec konsumentów oraz innych uprawnionych podmiotów na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.
2. Masz prawo zrezygnowania z zakupionego u nas towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu (poza kosztami odesłania nam zwracanego towaru), w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Można skorzystać z tego prawa także przed otrzymaniem towaru.
3. Możesz przetestować otrzymany towar w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Towar można przetestować z zachowaniem prawa do odstąpienia tylko w takim zakresie, jak w sklepie stacjonarnym, tj. można go wypakować, oglądnąć, dopuszczalne jest również jego przymierzenie, jednakże po jego dokonaniu, przedmiot musi pozostać nienaruszony. Prosimy pamiętać, że towar, z którego chcesz zrezygnować, powinien znajdować się w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. nie noszącym śladów używania, kompletnym (dotyczy to także akcesoriów, opakowań i dokumentacji) oraz nieuszkodzonym.
4. W celu odstąpienia od umowy powinieneś złożyć nam w terminie oświadczenie o odstąpieniu wraz z podaniem Twoich danych kontaktowych oraz danych towaru, z którego rezygnujesz. Dla ułatwienia można podać także swój numer konta bankowego.
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.
6. Oświadczenie o odstąpieniu możesz nam przekazać w dowolny sposób (zobacz: „Kontakt z nami”). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Potwierdzimy niezwłocznie otrzymanie od oświadczenia o odstąpieniu w ten sam sposób, w jaki zostało ono złożone.
7. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o niezwłoczne odesłanie nam towaru wraz z opakowaniem i dokumentacją oraz dowodem zakupu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wysłania nam oświadczenia o odstąpieniu.
8. Wysyłając przesyłkę prosimy odpowiednio ją zabezpieczyć przed jej uszkodzeniem w transporcie.
9. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta ponosisz koszty zwrotu towaru, z którego zrezygnowałeś, według cennika operatora pocztowego lub innego przewoźnika.
10. Zwrócimy Ci wpłaconą cenę towaru wraz z opłaconymi kosztami jego dostawy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania, na wskazany rachunek bankowy.
11. Jeżeli jednak stwierdzimy, że zwrócony towar znajduje się stanie gorszym, niż wymaga tego ustawa o Prawach konsumenta, dokonamy potrącenia należnego nam odszkodowania z przysługującym Ci zwrotem ceny towaru wraz z kosztami jego dostawy. Na żądanie przedstawimy dowody stwierdzonych uszkodzeń towaru.
12. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, a także w pozostałych przypadkach, o których w mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§10 Informacje na temat usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, jak też w celu składania nam reklamacji lub podejmowania kontaktu drogą elektroniczną z nami w pozostałych sprawach.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest nieodpłatna oraz jest zawierana jest na czas nieokreślony.
3. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową,
b. Włączoną obsługę Java Script,
c. Aktywny adres e-mail.
4. Informujemy, że umieszczanie przez Państwa w naszym Sklepie informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
5. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Kupującego oraz jego usunięciem.
7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Kupującego w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności w Sklepie,
b. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
c. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
d. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
e. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Kupującego,
f. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,
g. Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
h. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa powyżej należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Kupującego adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Kupującego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Kupującego.
10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
11. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynosi 14 dni.

§11 Pozostałe postanowienia

1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.
2. W przypadku korzystania z praw przysługujących z gwarancji producenta towaru, ich realizacja następuje według zasad określonych w karcie gwarancyjnej.
3. W kontaktach z Tobą nasza firma korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna, komunikatory internetowe oraz telefon.
4. Umowy zawierane są z Tobą w języku polskim.
5. Informujemy, że konsumenci posiadają następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów z naszą firmą:
a. wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
b. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (informacje na stronie: www.spsk.wiih.org.pl),
c. Skorzystanie z internetowej platformy ODR - systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (strona ec.europa.eu/consumers/odr),
d. pomoc mediacyjna właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są także mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem 801 440 220.
6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7. Nie świadczymy usług posprzedażowych.
8. Zdjęcia towarów są objęte ochroną prawną. Zakazane jest ich nieodpłatne używanie w celach komercyjnych. Ich wykorzystanie w sieci Internet przez inny podmiot niż Sprzedawca w celach komercyjnych jest złożeniem Sprzedawcy nieodwołalnej oferty udzielenia niewyłącznej licencji na jednorazowe wykorzystanie jednej grafiki za zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto (pięćset złotych) wraz z dodatkowym prawem do wszelkich korzyści, uzyskanych z wykorzystaniem tej grafiki. Sprzedawca ma prawo przyjąć taką ofertę w ciągu 24 miesięcy od dnia powzięcia informacji o wykorzystaniu jego grafiki przed podmiot trzeci.
9. Zastrzegamy prawo do zawieszenia funkcjonalności Sklepu z powodów technicznych (awarie, przerwy techniczne, ulepszenia, aktualizacje), na czas niezbędnej ich obsługi. W przypadku planowanej przerwy technicznej powiadomimy o niej z odpowiednim wyprzedzeniem. Przerwy techniczne nie naruszają zawartych z nami umów.
10. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika z nowelizacji prawa powszechnie obowiązującego, potrzeby dostosowania Regulaminu do obowiązującego prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw oraz w przypadku zmiany polityki firmy - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość.
11. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na swojej stronie internetowej oraz zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie terminu czternastodniowego. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
12. Regulamin obowiązuje od dnia 02 stycznia 2021 r.